آزمایشگاه‌های کوهرنگ

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی صمصمامی کوهرنگ کوهرنگ - دوآب صمصمامی
مرکز بهداشتی میهه کوهرنگ کوهرنگ - میهه
مرکز بهداشتی و درمانی دهناش کوهرنگ کوهرنگ - روستای دهناش
مرگز بهداشتی درمانی خویه کوهرنگ چهارمحال - کوهرنگ - روستای خویه