آزمایشگاه‌های کنارک

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز کنارک کنارک کنارک،آزمایشگاه مرکزی (درمانگاه شماره 1)
مرکز کهیر کنارک روستای کهیر ،آزمایشگاه مرکز کهیر
مرکز بهداشت زراباد کنارک کنارک
مرکز کنارک کنارک کنارک