آزمایشگاه‌های خمین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی خمین میدان مدرس
حیان خمین میدان مدرس ، جنب دارو خانه شبانه روزی دکتر محمدی، پ ثبتی 1008/571/63
دکتر قلعه نوئی خمین خیابان امام خمینی- خیابان آزادی- جنب درمانگاه
دکتر محسنی موحد خمین خیابان امام خمینی- جنب بانک مسکن
سینا خمین خیابان 15 خرداد- کوچه شهید باقری
مرکز بهداشتی و درمانی ورچه(روستایی) خمین خمین ، روستای ورچه
مرکز بهداشتی و درمانی خوگان (روستایی) خمین خمین ، روستای خوگان
مرکز بهداشتی و درمانی قورچی باشی(شهری و روستایی) خمین خمین ، شهر قورچی باشی
مرکز بهداشتی و درمانی شهابیه (روستایی) خمین خمین ، روستای شهابیه، مرکز بهداشتی درمانی شهابیه
مرکز بهداشتی و درمانی شهابیه (روستایی) خمین خمین ، روستای شهابیه، مرکز بهداشتی درمانی شهابیه
مرکز بهداشتی و درمانی شماره دو (خود کفایی) شهری خمین خمین ، خ شریعتی، درمانگاه شماره 2 شهری،
مرکز بهداشتی و درمانی رباطمراد (روستایی) خمین خمین، روستای رباطمراد، مرکز بهداشتی درمانی رباطمراد
مرکز بهداشتی و درمانی دهنو (روستایی) خمین خمین ، روستای دهنو
مرکز بهداشتی و درمانی خلیل آباد(روستایی) خمین خمین ، روستای خلیل آباد
مرکز بهداشتی و درمانی چهارچشمه (روستایی) خمین خمین ، روستای چهارچشمه
مرکز بهداشتی و درمانی چهارچشمه (روستایی) خمین خمین ، روستای چهارچشمه
مرکز بهداشتی و درمانی فرنق(روستایی) خمین خمین ، روستای فرنق