آزمایشگاه‌های خاتم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان آیت ا… خاتمی خاتم خیابان اصلی
مرکز بهداشتی درمانی مروست خاتم مروست