آزمایشگاه‌های خاش

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز دهپابید خاش خاش روستای دهپابید مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز نوک آباد خاش خاش روستای نوک آباد مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت سبزگز خاش خاش روستای سبز گز مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز بهداشت چاه احمد خاش خاش روستای چاه احمد مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز ناصری خاش روستای ناصری
مرکز ایرندگان خاش خاش روستای ایرندگان مرکز بهداشت ودرمان
درمانگاه آزادگان خاش خاش خیابان سرباز در مانگاه آزادگان
آزمایشکاه مرکز اسماعیل اباد خاش روستای اسماعیل آباد
مرکزی خاش خیابان انقلاب
بیمارستان امام خمینی(ره) خاش خاش بیمارستان امام خمینی (ره)
دکتر نجاتی خاش خ امام خمینی ـ روبروی شهرداری