آزمایشگاه‌های خوانسار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان فاطمیه خوانسار خوانسار
پاستور خوانسار خیابان امام
مرکز بهداشت خوانسار خوانسار خوانسار
پاستور خوانسار ابتدای خیابان 13 محرم مقابل پمپ بنزین مجتمع درمانی هلال
بیمارستان فاطمیه خوانسار خوانسار خوانسار