آزمایشگاه‌های خواف

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز نشتیفان خواف نشتیفان-مرکز بهداشت
مرکز قاسم آباد خواف قاسم آباد-مرکز بهداشت
مرکز شهری یک خواف خواف خیابان شهاب-مرکز بهداشت شهرستان
مرکز سنگان خواف سنگان-مرکز بهداشت
مرکز سلامی خواف روستای سلامی -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز چمن آباد خواف چمن آباد
دکترآیت اللهی خواف خواف
دکتردهقانیان خواف میدان امام