آزمایشگاه‌های کاشمر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر شاکری کاشمر خیابان امام خمینی -امام خمینی5
دکتر موسوی نژاد کاشمر خیابان امام خمینی7-ساختمان پزشکان مهر
شفا کاشمر خیابان امام خمینی 7 ساختمان پزشکان سنا
مرکز بهداشتی درمانی حضرت ابولفضل کاشمر روستای فروتقه
مرکز ریوش کاشمر ریوش -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز کسرینه کاشمر روستای کسرینه
مرکزی کاشمر کاشمر خیابان امام -شبکه بهداشت درمان
مرکز اوندر کاشمر روستای اوندر - مرکز بهداشتی درمانی
امام رضا کاشمر کاشمر- خیابان امام 2