آزمایشگاه‌های کنگاور

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهید چمران کنگاور بلوار انقلاب
دانش کنگاور خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه شفا
مرکزی کنگاور میدان امام
مهر کنگاور خیابان امام- کوچه ارزاق
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی فش کنگاور کنگاور روستای فش
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی گودین کنگاور کنگاور-خیابان امام-انتهای کوچه ارزاق-ساختمان پزشکان پردیس
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی گودین کنگاور کنگاور روستای گودین
تشخیص طبی مهر(کنگاور) کنگاور خیابان امام خمینی کوچه شهید عراقی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی ده لر کنگاور کنگاور روستای دهلر
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 1 کنگاور کنگاور خیابان امام حسین مر کز شماره 1
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 کنگاور کنگاور بلوار انقلاب جنب اداره برق