آزمایشگاه‌های کامیاران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان سینا کامیاران خیابان پرستار
پاتوبیولوژی رازی کامیاران خیابان امام خمینی (ره) – پاساژ مسجد جامع
مرکز بهداشت کامیاران خیابان امام
های مراکز بهداشتی کامیاران روستایی موچش شهرستان کامیاران
های مراکز بهداشتی کامیاران کامیاران
های بهداشتی کامیاران کامیاران- موچش