آزمایشگاه‌های کلیبر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مر کز بهداشت کلیبر کلیبر کلیبر - خیابان امام -بیمارستان امام کلیبر
مرکزبهداشتی ودرمانی آبش احمد کلیبر کلیبر - آبش احمد - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی آبش احمد
بیمارستان امام کلیبر کلیبر کلیبر بیمارستان امام