آزمایشگاه‌های کهنوج

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی قلعه گنج کهنوج مرکز بهداشتی درمانی قلعه گنج
بیمارستان 12 فروردین کهنوج کهنوج خیابان شهید مصطفی خمینی
دکتر محمدی کهنوج میدان امام
دکتر معمارزاده کهنوج بلوار شهید بهشتی بعد از سه راه قلعه گنج جنب بانک سپه
مرکز بهداشتی درمانی اسلام آباد کهنوج اسلام آباد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی فاریاب کهنوج مرکز بهداشتی درمانی فاریاب
مرکزی کهنوج کهنوج بهداری قدیم
ازمایشگاه پاتوبیولوژی بینش کهنوج کهنوج بلوار شهید بهشتی سه راه قلعه گنج جنب بانک سپه
ازمایشگاه بهداشتی درمانی ده پیش کهنوج کهنوج -ده پیش
مرکز بهداشتی درمانی چاه مرید کهنوج کهنوج -چاه مرید