آزمایشگاه‌های کبودر آهنگ

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امام رضا (ع) کبودر آهنگ کبودر آهنگ
دکتر صفر علی یاری کبودر آهنگ کبو در آهنگ-خیابان مطهری-ساختمان پزشکان امیرالمومنین
مرکزی- مرکز بهداشت کبودر آهنگ کبودرآهنگ- مرکز بهداشت- میدان امام حسین (ع)
مادر کبودر آهنگ کبودر آهنگ خیابان شهید مطهری ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل
مرکز بهداشت گل تپه کبودر آهنگ گل تپه مرکز بهداشت
مرکزی مرکز بهداشت کبود راهنگ کبودر آهنگ کبود راهنگ میدان امام حسین
بیمارستان امام رضا (ع) کبودر آهنگ کبودر آهنگ خیابان پاسداران
مرکز بهداشت شیرین سو کبودر آهنگ شیرین سو مرکز بهداشت
مرکز بهداشت قهورد کبودر آهنگ قهورد مرکز بهداشت
بیمارستان پایگاه نوژه کبودر آهنگ کبودر آهنگ پایگاه نوژه