آزمایشگاه‌های جویبار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان حاج عزیزی جویبار بیمارستان حاج عزیزی
دکتر رستم نژاد جویبار خیابان امام
مرکز بهداشت جویبار جویبار - کلاگر محله-درمانگاه مرحوم توکلی-آزمایشگاه مرکزی
درمانگاه امام رضا (ع) جویبار جویبار - میدان سپاه - درمانگاه امام رضا (ع)
مرکز بهداشت لاریم جویبار جویبار-لاریم
مرکز بهداشت سروکلا جویبار جویبار-سروکلا
مرکز بهداشت سروکلا جویبار جویبار-سروکلا
درمانگاه کوثر ( مهرگان ) جویبار جویبار - خیابان امام خمینی - روبروی آموزش و پرورش - درمانگاه کوثر ( مهرگان )
بیمارستان حاج عزیزی جویبار جویبار جویبار - بیمارستان حاج عزیزی جویبار