آزمایشگاه‌های جوانرود

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان حضرت رسول جوانرود جوانرود
پاستور جوانرود کرمانشاه شهرستان جوانرود خ طالقانی
درمانگاه شماره 1 جوانرود جوانرود – خیابان طالقانی
درمانگاه سپاه پاسداران (جوانرود) جوانرود جوانرود
مرکزی شهرستان جوانرود جوانرود جوانرود خیابان طالقانی مرکز بهداشتی درمانی شماره یک