آزمایشگاه‌های جاجرم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز شوقان جاجرم جاجرم- شهر شوقان- مرکزبهداشتی درمانی
مرکزبهداشت شهرستان جاجرم جاجرم جاجرم- بیمارستان جوادالائمه -آزمایشگاه مرکز بهداشت
بیمارستان جواد الائمه جاجرم جاجرم بیمارستان جواد الائمه جاجرم