آزمایشگاه‌های جهرم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتوبیولوژی دکتر سید علی هاشمی جهرم خیابان 22 بهمن - چهارراه بهارستان
دکتر هوشمند جهرم خیابان 22 بهمن - جنب فرمانداری
کلینیک استاد مطهری جهرم خیابان استاد مطهری
اسماعیل آباد جهرم مرکزبهداشتی درمانی اسماعیل آباد
باغ کبیر جهرم مرکز بهداشتی درمانی باغ کبیر
بهجان جهرم سیمکان- مرکز بهداشتی درمانی بهجان
خاوران جهرم مرکز بهداشتی درمانی خاوران
آسیب شناسی تشریحی وبالینی دکترزارع جهرم خیابان 22 بهمن کوچه 18
پاتوبیولوژی دکتر فرخ نیا جهرم خیابان 22 بهمن کوچه 4
شهر خفر جهرم شهر خفر
مرکزی معاونت بهداشتی (علمی تحقیقاتی غفوری) جهرم میدان معلم
دوزه جهرم بخش سیمکان -مرکز بهداشتی درمانی دوزه
دکتر علی رازقی جهرم جهرم - خیابان 22بهمن- کوچه شماره 10- ساختمان پزشکان الماس
قطب آباد جهرم مرکز بهداشتی درمانی قطب آباد