آزمایشگاه‌های ایذه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهداء ایذه بیمارستان شهداء ایذه
درمانگاه تأمین اجتماعی ایذه انتهای خیابان امام
درمانگاه دکتر آراسته ایذه میدان امام علی (ع) – پ 83 فرعی
دکتر کلائی ایذه خیابان امام خمینی- جنب بانک ملی مرکزی- کوچه پرورش
پاتوبیولوژی دکتر حسامیان ایذه خیابان امام خمینی- کوچه بهمن
مرکز شماره 1 شهری ایذه پارک جنگلی مرکز بهداشتی درمانی شماره 1