آزمایشگاه‌های هریس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی خواجه هریس شهر خواجه - خ امام - مرکز بهداشتی ودرمانی خواجه
مرکزبداشتی ودرمانی بخشایش هریس شهر بخشایش - نرسیده به مسجد حضرت ابوالفضل -درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی زرنق هریس شهرزرنق -ورودی زرنق ازطرف هریس - درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی زرنق هریس شهرزرنق -ورودی زرنق ازطرف هریس - درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره یک هریس هریس - خ انقلاب - مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یک هریس