آزمایشگاه‌های هندیجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز شماره یک شهری هندیجان هندیجان شمالی – فلکه لاله – شبکه بهداشت درمان هندیجان
بیمارستان شهدا هندیجان اول هندیجان
مرکزی هندیجان هندیجان هندیجان