آزمایشگاه‌های هشترود

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشت هشترود هشترود هشترود - خیابان امام - روبروی شبکه یهداشت ودرمان - ساختمان بیمارستان سابق
بیمارستان امام حسین هشترود هشترود خیابان شهید بهشتی جنوبی
دکتر طاهائی هشترود هشترود خیابان امام روبروی سپاه پاسداران