آزمایشگاه‌های گناوه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه بیمارستان سوانح سوختگی
پاتوبیولوژی دکتر محمد احسان ثبات گناوه خیابان امام خمینی ـ کلینیک تخصصی امام خمینی (ره) طبقه دوم