آزمایشگاه‌های قرچک

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ایران قرچک قرچک -بلوار اصلی ـ کوچه 110 ـ شماره 16
پویا قرچک قرچک- خیابان اصلی- خیابان کریم آبادی- کوچه داروخانه کیاست
تامین قرچک قرچک قرچک
دارالشفاء حضرت مهدی قرچک قرچک- جنب مخابرات
دکتر عبدالرحیم زاده قرچک قرچک -روبروی اداره برق
شفا قرچک قرچک ـ خیابان محمد آباد - مهدیه سوم
گاما قرچک قرچک