آزمایشگاه‌های قلعه گنج

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی قلعه گنج قلعه گنج قلعه گنج - شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج