آزمایشگاه‌های فومن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
شفا فومن ابتدای خیابان شهداء ـ ساختمان شفا
پاتوبیولوژی فومن فومن خیابان شهدا ـ جنب داروخانه دکتر مقیمی-داخل کوچه
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن فومن -روستای کردآباد
مرکز بهداشتی درمانی ماکلوان فومن فومن-ماکلوان- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی ماسوله فومن فومن -ماسوله- آزمایشگاه
مرکز درمانی فومن فومن فومن-خیابان امام-روبروی پارک کودک-خیابان چمران
مرکز بهداشت فومن فومن فومن - خیابان امام (ره)