آزمایشگاه‌های فیروزآباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر ده بزرگیان فیروزآباد فیروز آباد میدان طالقانی
دکتر دیانت پور فیروزآباد فیروز آباد روبه روی فرمانداری
مرکز بهداشتی درمانی فتح آباد فیروزآباد روستای فتح آباد
مرکز بهداشتی درمانی فراشبند فیروزآباد فراشبند – خیابان سپاه
مرکز بهداشتی درمانی قیر فیروزآباد روستای قیر
مرکز درمانی میمند فیروزآباد میمند – خیابان سپاه
مرکز بهداشتی درمانی هنگام فیروزآباد روستای هنگام
مرکزی فیروزآباد زمین شهری
بیمارستان قائم فیروزآباد فیروزآباد - خیابان بهارستان
مرکز بهداشتی درمانی شهری فیروزآباد فیروزآباد فیروزآباد-بخش مرکزی
مرکز بهداشت جایدشت (فیروزاباد) فیروزآباد فیروزآباد
مرکز بهداشت دادنجان(فیروزاباد) فیروزآباد فیروزآباد
مرکز بهداشتی درمانی جوکان(فیروزاباد) فیروزآباد فیروزآباد