آزمایشگاه‌های فیروزکوه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امام خمینی فیروزکوه -بیمارستان فیروزکوه فیروزکوه- میدان راه آهن
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه جنب بیمارستان امام خمینی