آزمایشگاه‌های فریدون شهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان حضرت رسول (ص) فریدون شهر خیابان امام خمینی
پویش فریدون شهر فریدونشهر - خیابان مطهری
مرکز بهداشت فریدونشهر فریدون شهر خیابان امام خمینی
تشخیص پزشکی پویش فریدون شهر خیابان مطهری شمالی مقابل شبکه بهداشت و درمان
بیمارستان رسول اکرم (ص) فریدون شهر فریدونشهر