آزمایشگاه‌های فریدونکنار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان فریدونکنار فریدون کنار - بیمارستان امام خمینی (ره)
تشخیص طبی فریدونکنار فریدونکنار فریدون کنار
مرکز ی بهداشت فریدونکنار فریدونکنار فریدون کنار روبروی سینما
درمانگاه شیر محله فریدونکنار فریدونکنار- روستای شیرمحله
رازی فریدونکنار فریدون کنار - خیابان امام- آزمایشگاه رازی