آزمایشگاه‌های فردوس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی اسلامیه فردوس فردوس-اسلامیه
دکتر علیزاده فردوس خیابان مطهری
درمانگاه تامین اجتماعی فردوس بلوار جمهوری
بیمارستان شهید چمران فردوس خیابان شهید مطهری
مرکز بهداشت شهرستان فردوس فردوس فردوس مرکز بهداشت
ازمایشگاه دکترصادقیان فردوس فردوس خیابان مطهری