آزمایشگاه‌های فاروج

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز تیتکانلو فاروج فاروج-روستای تیتکانلو-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز مایوان فاروج فاروج-روستای مایوان-مرکزبهداشتی درمانی
بیمارستان شهدای فاروج فاروج فاروج
مرکز بهداشت شهرستان فاروج فاروج فاروج خیابان شفا