آزمایشگاه‌های فریمان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دانش فریمان فریمان
شهید اعتباری فریمان انتهای خیابان امام موسی صدر
مرکز زرکک فریمان زرکک-مرکز بهداشت
مرکز سفید سنگ فریمان سفید سنگ-مرکز بهداشت
مرکز فرهاد گرد فریمان فرهاد گرد -مرکز بهداشت
مرکز قلندر آباد فریمان قلندر آباد-مرکز بهداشت
پاستور(دکتر ریاحی) فریمان خیابان امام6-پلاک 317
مرکز همت آباد شهر کهنه فریمان روستا ی همت آباد شهر کهنه
مرکز بهداشت فیروزه فریمان شهرستان فیروزه - مرکز بهداشتی درمانی شهر فیروزه