آزمایشگاه‌های استهبان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی استهبان بلوار قائم
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک استهبان خیابان قائم - درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خیر استهبان روستای خیر
مرکز بهداشتی درمانی شهری استهبان استهبان استهبان
مرکز بهداشتی درمانی شهری رونیز علیا استهبان بخش رونیز علیا
مرکز بهداشتی و درمانی شهری ایج استهبان بخش ایج
پاتوبیولوژی دکتر شیخ الاسلامی استهبان استهبان خیابان امام زاده پاساژ ولی عصر طبقه دوم