آزمایشگاه‌های اقلید

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) اقلید بلوار شهید بهشتی
دکتر رستگاری اقلید میدان شهدا آزمایشگاه دکتر رستگاری
مرکز بهداشتی درمانی شماره2 اقلید خیابان امام خمینی - مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک اقلید خیابان مسلم - مرکز بهداشتی و درمانی فقه اقلیدی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی آسپاس اقلید روستای آسپاس
مرکز بهداشتی درمانی روستایی حسن آباد اقلید روستای حسن آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خنجشت اقلید روستای خنجشت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دژکرد اقلید روستای دژکرد
مرکز بهداشتی درمانی شهری امام خمینی سده اقلید بخش سده
مرکز بهداشتی درمانی شهری ولیعصر اقلید اقلید اقلید
مرکز بهداشتی درمانی اقلید اقلید اقلید ابتدای بلوار کشاورز ساختمان تامین اجتمایی
پاتوبیولوژی دکتر روان اقلید اقلید میدان انقلاب