آزمایشگاه‌های دورود

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان تأمین اجتماعی نرگس دورود دورود
بیمارستان شهدای 7 تیر دورود دورود
دکتر چناری دورود خیابان شریعتی- جنب ثبت اسناد
دکتر فراهانی دورود خیابان شریعتی- جنب سینما کیهان
رازی دورود درود- ابتدای خیابان کندوان
چالانچولان دورود مرکز بهداشتی درمانی چالانچولان
سید مصطفی خمینی دورود میدان فرمانداری
بیمارستان 7 تیر دورود دورود
بیمارستان نرگس دورود دورود
ترشاب دورود مرکز ترشاب
ژان دورود مرکزژان
سیاه کله دورود مرکز سیاه کله