آزمایشگاه‌های دیواندره

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دیواندره دیواندره خیابان امام (ره)
مرکز بهداشت دیواندره دیواندره خیابان امام - کوچه فتح امبین
بیمارستان امام خمینی دیواندره خیابان شیهد باقری
پاتوبیولوژی شهریار دیواندره شهرستان دیواندره - خیابان 16 متری