آزمایشگاه‌های دنا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی بنستان دنا روستای بنستان
مرکز چیتاب دنا روستای چیتاب
مرکز بهداشتی درمانی سی سخت دنا سی سخت
مرکز شبانه روزی پاتاوه دنا مرکز روستایی پاتاوه