آزمایشگاه‌های دهلران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهداء دهلران بیمارستان شهداء
ازمایشگاه مرکز بهداشت موسیان دهلران مرکز بهداشت موسیان
مرکز بهداشت پهله زرین آباد دهلران مرکز بهداشت پهله زرین آباد
درمانگاه شماره یک دهلران درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی میمه زرین آباد دهلران میمه زرین آباد
درمانگاه بقیه ا... دهلران دهلران -خ پاسداران -پشت فرمانداری -درمانگاه بقیه ا...
شرکت تعاونی آزمایشگاهی 3240 دهلران دهلران -شرکت تعاونی آزمایشگاهی