آزمایشگاه‌های دهدشت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی دهدشت بلوار پاسداران
مرکز بهداشتی درمانی قلعه رئیسی دهدشت قلعه رئیسی مرکز بهداشت
مرکز بهداشت درمانی قلعه گل دهدشت قلعه گل- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی لنده دهدشت لنده- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی سرفاز یاب دهدشت روستای کت
مرکزی دهدشت مرکز بهداشت درمانی شهری دهدشت