آزمایشگاه‌های دهاقان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت دهاقان دهاقان دهاقان
پاستور شرکت تعاونی بهداشتی درمانی آوای تندرستی سپاهان دهاقان دهاقان خیابان شهید موسی خیابان شهید طاهریان
بیمارستان شهداء دهاقان دهاقان دهاقان
درمان بستر دهاقان دهاقان دهاقان