آزمایشگاه‌های دشتستان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تشخیص طبی پاستور دشتستان بوشهر - دشتستان - شهر برازجان - روبروی زایشگاه بیمارستان 17 شهریور
پاتولوژی دی دشتستان بوشهر - دشتستان - شهر برازجان -خیابان شهید چمران - روبروی ارشاد اسلامی
تشخیص طبی دشتستان دشتستان بوشهر - دشتستان - شهر برازجان - خیابان شهید چمران