آزمایشگاه‌های دشت آزادگان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تامین اجتماعی دشت آزادگان خ شیخ عیسی طرفی
بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان خ شیخ مهدی طرفی
پاتوبیولوژی دکتر نظری دشت آزادگان خ شریعتی- جنب مسجد امام علی
دکتر محمد جواد عبیداوی دشت آزادگان خیابان شهید احمد مرمزی
مرکز کوت دشت آزادگان مسیراهواز-سوسنگردبالاترازپاسگاه
مرکزبستان دشت آزادگان بستان مرکز بهداشتی درمانی بستان
مرکزشماره 1 شهری دشت آزادگان خیابان شیخ عیسی طرفی
مرکزشماره 2 شهری دشت آزادگان کوی ابوذردرمانگاه امام علی
تامین اجتماعی دشت آزادگان خ شیخ عیسی طرفی
بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان خ شیخ مهدی طرفی
پاتوبیولوژی دکتر نظری دشت آزادگان خ شریعتی- جنب مسجد امام علی
دکتر محمد جواد عبیداوی دشت آزادگان خیابان شهید احمد مرمزی
مرکز کوت دشت آزادگان مسیراهواز-سوسنگردبالاترازپاسگاه
مرکزبستان دشت آزادگان بستان مرکز بهداشتی درمانی بستان
مرکزشماره 1 شهری دشت آزادگان خیابان شیخ عیسی طرفی
مرکزشماره 2 شهری دشت آزادگان کوی ابوذردرمانگاه امام علی