آزمایشگاه‌های درگز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی درگز درگز
دکترپورالبرزی درگز درگز
مرکز بهداشتی درمانی درگز درگز مرکز بهداشت شهرستان درگز
مرکز روستایی قازان درگز روستای قازان بیگ