آزمایشگاه‌های چالدران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهیدبهشتی چالدران چالدران چالدران-بلواربسیج-بیمارستان شهیدبهشتی چالدران
مرکز بهداشتی درمانی آواجیق چالدران چالدران
مرکز بهداشتی درمانی ستادی چالدران چالدران
ستادی مرکز بهداشت چالدران چالدران چالدران - خ 17 شهریور - مرکز بهداشتی درمانی شماره 1
مرکز بهداشتی درمانی آواجیق چالدران روستای آواجیق