آزمایشگاه‌های بوئین زهرا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امیرالمومنین (ع) بوئین زهرا کمربندی شهید بهشتی اول – جاده ساوه
مرکز بهداشتی درمانی ارداق بوئین زهرا بوئین زهرا- ارداق
مرکز بهداشتی درمانی آبگرم بوئین زهرا بوئین زهرا- آبگرم
مرکز بهداشتی درمانی آوج بوئین زهرا بوئین زهرا- آوج
مرکز بهداشتی درمانی دانسفهان بوئین زهرا بوئین زهرا- دانسفهان
مرکز بهداشتی درمانی سگزآباد بوئین زهرا بوئین زهرا- سگزآباد
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 بوئین زهرا بوئین زهرا بوئین زهرا- خیابان معلم شرقی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 بوئین زهرا بوئین زهرا بوئین زهرا- انتهای بلوارشهیدبهشتی - پشت پاسگاه
مرکز بهداشتی درمانی شال بوئین زهرا بوئین زهرا- شال
دکتر شمس بوئین زهرا بویین زهرا-بلوارطالقانی-ساختمان پزشکان
درمانگاه تامین اجتماعی بوئین زهرا بویین زهرا-جنب میدان بسیج