آزمایشگاه‌های بستان آباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
شفا بستان آباد بستان آباد – خیابان امام – میدان مولوی – ساختمان موسوی
بهار بستان آباد بستان آباد – بلوار 29 بهمن
مرکز بهداشت بستان آباد بستان آباد بستان آباد-جاده ترانزیتی تبریز-بیمارستان استاد شهریار
بیمارستان استاد شهریار بستان آباد بستان آباد ورودی جاده تبریز