آزمایشگاه‌های بشرویه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شفا بشرویه میدان بسیج - بلوار جهاد سازندگی
مرکز بهداشت بشرویه بشرویه مرکز بهداشت شهرستان