آزمایشگاه‌های برازجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان 17 شهریور برازجان میدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریور برازجان میدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریور برازجان میدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریور برازجان میدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریور برازجان میدان شهید چمران
دی برازجان خیابان شهید چمران