آزمایشگاه‌های بناب

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام بناب بناب – میدان معلم – بلوار رسالت
مهر بناب بناب – خیابان امام – اول کوی سعید
مرکزبهداشت بناب بناب بناب - خ امام - چهارراه بسیج - کوی اکبر آباد - آزمایشگاه مرکزبهداشت بناب
دکتر وکیلی بناب بناب بناب خیابان دانشجو ساختمان پزشکان اسعدی