آزمایشگاه‌های بیرجند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر حقیقی بیرجند طالقانی 12
تحقیقات دانشگاه بیرجند خ غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-آزمایشگاه تحقیقات
مرکز بهداشت بیرجند خ معلم چهار راه بهداری
بیمارستان بوعلی بیرجند خیابان ارتش
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خیابان پاسداران بیمارستان شهید رحیمی
پاتو بیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند خیابان طالقانی
پاتوبیولوژی شفا بیرجند خیابان طالقانی
پاتوبیولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند خیابان غفاری
پاتوبیولوژی پیشگام بیرجند خیابان طالقانی-خیابان مفتح
پارس بیرجند طالقانی 11
پویا بیرجند طالقانی 12
درمانگاه شهداء بیرجند خیابان طالقانی
دکتر پاک نهاد بیرجند خیابان، مفتح،مفتح4،پلاک9،ساختمان پارسه
رفرانس بیرجند خ مدرس -خ شهید کاوه جنب اورژانس 115
کیمیا بیرجند طالقانی3
مرکز بهداشتی درمانی خنگ بیرجند بیرجند -روستای خنگ
مرکز بهداشتی درمانی خوسف بیرجند خوسف
مرکز بهداشتی درمانی شاخن بیرجند روستای شاخن
مرکز بهداشتی درمانی شهری 2 بیرجند روبروی قلعه
میکروبیولوژی پاستور بیرجند طالقانی 12
ازمایشگاه دکتراصحاب یمین بیرجند خیابان طالقانی خیابان مفتح4 ازمایشگاه دکتراصحاب یمین
ازمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه بیرجند خیابان طالقانی بیمارستان امام رضا (ع)